Tietosuojaseloste

Informointilomake / rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Hammasklinikka Sirius Oy ja sen alaisuudessa toimivat vuokrahammaslääkärit.
Isokatu 26 A7, 90100 Oulu

Tietosuojavastaava

Timo Kolmonen
timo.kolmonen@hammas-sirius.fi

Potilastiedon käsitteleminen perustuu lakiin potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) ja Sosiaali- ja terveysministeriön asetukseen potilasasiakirjoista(298/2009)

Rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettuun etuun perustuvaa käsittelyä ei tapahdu.

Potilastieto on salassa pidettävää, sitä voidaan luovuttaa vain potilaan suostumuksella tai lakiin perustuen.

Rekisterinpitäjä ei siirrä henkilötietoja EU:n ulkopuolelle tai kansainväliselle järjestölle.

Potilastietojen säilytysajat on säädetty Sosiaali- ja terveysministeriön potilasasiakirja-asetuksen (298/2009) liitteessä.

www.finlex.fi/data/sdliite/liite/5678.pdf

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista (ei koske lakisääteisesti käsiteltävää tietoa).

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia käsittelyn rajoittamista jos

  • rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden; tällöin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jona paikkansapitävyys varmistetaan
  • käsittely on lainvastaista, mutta rekisteröity ei vaadi tietojen poistamista
  • rekisterinpitäjä ei tarvitse tietoa, mutta rekisteröity tarvitsee sitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi
  • rekisteröity vastustaa yleisen edun tai rekisterinpitäjän tai kolmannen oikeutetun edun perusteella tapahtuvaa tietojen käsittelyä; käsittely rajoitetaan siksi ajaksi kun selvitetään syrjäyttävätkö rekisteröidyn perusteet rekisterinpitäjän käsittelyperusteet.

 

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen, jos käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa käsittelyä sekä oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötiedon käsittelyä suoramainontaa varten.

Tietojen antaminen ei ole lakisääteinen velvollisuus tai sopimukseen perustuva vaatimus. Tiedon antamatta jättäminen voi johtaa kuitenkin siihen, että hoitoa ei voida antaa.

Tietoa ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon eikä profilointiin.

Jos rekisterinpitäjä aikoo käsitellä henkilötietoja edelleen muuhun tarkoitukseen kuin siihen, johon henkilötiedot kerättiin, rekisterinpitäjän on ilmoitettava rekisteröidylle ennen kyseistä jatkokäsittelyä tästä muusta tarkoituksesta ja annettava kaikki asiaankuuluvat lisätiedot yllä olevan mukaisesti.